Algemene Voorwaarden: De schakel tussen wat is en wat kan zijn

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De Schakel: De schakel tussen wat is en wat kan zijn in de hoedanigheid van opdrachtnemer. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan De Schakel opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van counseling, coaching, advisering, training of aanverwante werkzaamheden. Cliënt: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van counseling, coaching, advisering, training of aanverwante werkzaamheden. Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woord. Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en De Schakel tot het verlenen van Diensten door De Schakel ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij door De Schakel in het kader van zijn beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door De Schakel derden worden betrokken.
  3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en De Schakel zijn overeengekomen.
  4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij De Schakel deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
  5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en De Schakel treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
  6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  7. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
Artikel 3: Toepasselijke gedragsregels
 1. Zowel de opdrachtgever als de Cliënt draagt de verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende het begeleidingstraject als daarna.
  2. De Schakel voert de Diensten uit in op een integere, vertrouwelijke en professionele wijze. De geformuleerde adviezen en reflecties zijn ten allen tijde vrijblijvend van aard, de Cliënt en Opdrachtgever dragen zelf verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de toepassing dan wel persoonlijke uitwerking hiervan.
Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
 1. Alle door De Schakel gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De Schakel is slechts aan een aanbieding of offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan De Schakel is bevestigd en De Schakel de opdracht vervolgens heeft aanvaard.
  2. De Schakel kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een deel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3. De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  4. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de aanbieding of offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en De Schakel hebben ook een Overeenkomst gesloten indien De Schakel een tussen Opdrachtgever en De Schakel gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
  5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is De Schakel daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Schakel anders aangeeft.
  6. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Schakel niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst
 1. Iedere Overeenkomst leidt voor De Schakel tot een inspanningsverplichting waarbij De Schakel gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. De Schakel heeft derhalve nimmer een resultaatverplichting.
  2. Inalle gevallen waarin De Schakel dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
  3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Schakel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan De Schakel worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig en juist aan De Schakel zijn verstrekt, heeft De Schakel het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De Schakel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Schakel is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door De Schakel een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook nimmer een toerekenbare tekortkoming van De Schakel op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel schriftelijk een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen De Schakel de overeenkomst dient uit te voeren.
  5. Wanneer De Schakel de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. De Schakel aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
  6. Indien door De Schakel of door De Schakel ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Artikel 6: Geheimhouding
 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel De Schakel als de Opdrachtgever. De Schakel draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
  2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Schakel gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en De Schakel zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Schakel niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
  3. Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, fax, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen De Schakel en de Opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.
  4. Indie gevallen waarbij de Opdrachtgever niet de Cliënt is, geldt het confidentialiteitsprincipe en geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen De Schakel en Cliënt ook richting Opdrachtgever. Deze geheimhouding tussen Cliënt en de Schakel ontslaat de Opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting.
Artikel 7: Intellectuele eigendom
 1. De Schakel is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar aan Opdrachtgever en/of Cliënt verstrekte of gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
  2. Opdrachtgever en/of Cliënt mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Schakel geen gebruik maken van deze producten, waarop De Schakel rechtshebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
  3. De Schakel is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Cliënten.
  4. Als Opdrachtgever tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord ter beschikking stelt voor de Werkzaamheden, dan neemt Opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de uitvoering van de Werkzaamheden geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal De Schakel tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.
Artikel 8: Honorarium en kosten
 1. Het honorarium van De Schakel bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door De Schakel gewerkte tijdseenheid.
  2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
  3. De Schakel is gerechtigd aan Opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. De Schakel heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan De Schakel heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
  4. De Schakel behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.
Artikel 9: Betaling
 1. Betaling vindt plaats bij factuur, die uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum dient te zijn voldaan inclusief BTW, op een door De Schakel aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
  2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan De Schakel over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
  3. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens De Schakel hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
  4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  5. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van De Schakel binnen 14 dagen na factuurdatum aan De Schakel schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.
Artikel 10: Incassokosten
 1. Indien De Schakel invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. E.e.a. onverminderd het recht van De Schakel op volledige schadevergoeding.
  2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
 1. Indien De Schakel aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. Cliënt geleden schade, dan is de aansprakelijkheid van De Schakel jegens Opdrachtgever en/of Cliënt beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
  2. De Schakel is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Cliënt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie of immateriële schade.
  3. De Schakel is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Cliënt geleden schade, van welke aard ook, indien De Schakel bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever of cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  4. De Opdrachtgever vrijwaart De Schakel tegen alle aanspraken, zoals schades en rechtsvorderingen, van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en De Schakel samenhangen.
  5. Indien Opdrachtgever en/of Cliënt een eventuele vordering jegens De Schakel niet binnen 1 Jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.
  6. De Schakel is nimmer aansprakelijk voor onzorgvuldig handelen van en door opdrachtgever.
Artikel 12: Annuleringsvoorwaarden
 1. Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
  2. Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 20 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 20 werkdagen hiervoor is Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
  3. Bij annulering door Opdrachtgever van counseling, coaching en aanverwante werkzaamheden binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.
  4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen Diensten van De Schakel.
Artikel 13: Beëindiging van de Overeenkomst
 1. De Schakel is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen met kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door De Schakel verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
  2. De Schakel is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen met kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
  3. De Schakel is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, indien Opdrachtgever en/of Cliënten discriminerende, racistische, fysieke of verbaal intimiderende en/of gewelddadige gedragingen uit jegens De Schakel. Na afbreken zal De Schakel de Opdrachtgever in kennis stellen van het beëindigen van de Overeenkomst.
  Dit laat onverlet dat de in uitvoering zijnde opdrachten onverminderd gefactureerd zullen worden. Mogelijke uit dergelijke gedragingen voortvloeiende kosten en/of schade zullen volledig worden verhaald op de Opdrachtgever.
  4. Zowel Opdrachtgever als De Schakel kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
Artikel 14: Rapportage
 1. Cliënt bepaalt of eventuele rapportages al dan niet aan opdrachtgever worden verzonden.
  2. Indien cliënt bepaalt dat een rapportage niet aan opdrachtgever wordt toegezonden zal De Schakel dit melden bij de opdrachtgever.
  3. De Schakel is ook in geval de rapportage om bovengenoemde reden niet wordt toegezonden aan opdrachtgever gerechtigd tot het volledige honorarium.
Artikel 15: Geschillenbeslechting
 1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en De Schakel is Nederlands recht van toepassing.
  2. Indien De Schakel en Opdrachtgever c.q. Cliënt een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
  3. Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar De Schakel gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd.