Coaching en Intervisie

In de meeste gevallen wordt in een intake/kennismakingsgesprek met de opdrachtgever en/of de werknemer/coachee de vraag bepaald en zonodig toegespitst. Aangezien de verwijzing vaak via mond op mond reclame gebeurt, is de kennismaking veelal tevens de eerste coachingsessie. In een offerte staan vervolgens de specifieke diensten beschreven, die veelal op het terrein van individuele coaching,  intervisie, reïntegratie- en outplacementbegeleiding zullen liggen. Tevens worden daarin het voorgestelde tijdpad, de kosten (excl. BTW) en de betalingscondities van de dienstverlening beschreven (zie ook de algemene voorwaarden).

Na schriftelijk akkoord op de offerte en aanvaarding van de opdracht door De schakel tussen wat is en wat kan zijn start de dienstverlening.

Uitgangspunt bij tussentijdse informatieverstrekking over de coaching van de werknemer of, bij teamcoaching, de individuele gesprekken met teamleden, is steeds dat het de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de werknemer binnen de coaching intact houdt. Vaak zal dit inhouden dat de opdrachtgever als financier optreedt en op de werkvloer de effecten van de coaching kan constateren. Ook een drie-gesprek tussen de coach/psycholoog, de coachee en de opdrachtgever zal steeds zorgvuldig afgestemd en ingevuld worden in ditzelfde licht. Mijn ervaring leert dat deze randvoorwaarden de effectiviteit van de begeleiding optimaliseren.

Omdat het bedrijf net zo goed in een ontwikkeling zit en er veel winst te behalen is wanneer dat steeds bewuster gebeurt, voer ik desgevraagd reflectiegesprekken met de leidinggevende, management en/of directie van de coachee, één op één en wederom vertrouwelijk. Welke kado’s en informatie liggen voor u in deze situatie? Op meerdere niveau’s in de organisatie kan dan helderheid ontstaan over onderliggende thema’s, keuzes die men wil maken en met welke patronen men nu echt klaar is. De ervaring leert dat dit een zeer dynamische en effectieve toevoeging is aan het individuele coachingstraject.

Ten aanzien van een eventuele rapportage of terugkoppeling geldt dat pas na en alleen bij de uitdrukkelijke toestemming van de coachee eventuele rapportages/terugkoppelingen zullen plaatsvinden richting de opdrachtgever. Het niet verlenen van de toestemming hiertoe door de cliënt ontheft de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn/haar betalingsverplichting.